Croeso i’r Hen Stryd

 

 

Darganfyddwch sut y gall newidiadau bywyd arwain at sefyllfa lle y byddwn yn yfed mwy o alcohol wrth i ni fynd yn hŷn

Y Tirlun

Ymddeol, profedigaeth a cholli ymdeimlad o bwrpas oedd y prif resymau y cyfeiriwyd atynt gan bobl y maent yn yfed mwy nawr nag yr oeddent yn arfer ei wneud yn y gorffennol

Mae’r cymeriadau yn ein ffilm, Yr Hen Stryd, yn seiliedig ar bobl go iawn y byddwn yn eu cyfarfod bob dydd trwy Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda.

Ar hyn o bryd, gwelir newid cenedliadol mewn arferion yfed.  Mae lefelau yfed niweidiol yn lleihau ym mhob grŵp oedran arall, ac eithrio’r rhai dros 50 oed.

Mae’r rhesymau dros hyn yn gymhleth, ond mae’r ffaith bod gennym boblogaeth sy’n heneiddio ac sy’n defnyddio alcohol i ymdopi â newidiadau yn nes ymlaen yn eu bywyd, yn rhan o hyn.

Canfu astudiaeth fawr ar gyfer Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda, bod 40% o’r rhai dros 50 oed a ddywedodd eu bod yn yfed mwy nawr nag y maent wedi ei wneud yn y gorffennol, yn gwneud hynny oherwydd eu bod wedi ymddeol, a dywedodd 26% eu bod yn gwneud hynny oherwydd profedigaeth.  Roedd rhesymau cyffredin eraill a nodwyd yn cynnwys colli ymdeimlad o bwrpas, llai o gyfleoedd i gymdeithasu a newid mewn amgylchiadau ariannol.

Mae stigma yn rhwystr anferth sy’n atal oedolion hŷn rhag cael help.  Mae pobl dros 50 oed yn fwy tebygol o yfed yn y cartref – lle y gall fod yn anodd darganfod problemau – ac yn llai tebygol o wynebu cwestiynau am eu harferion yfed alcohol.

Ni yw teulu, ffrindiau na gweithwyr iechyd proffesiynol erioed wedi holi pedwar o bob pump o’r rhai dros 50 oed y maent mewn mwy o berygl o ganlyniad i’w harferion yfed, am gyfanswm yr alcohol y maent yn ei yfed.

Bydd pob un ohonom yn mynd trwy un neu fwy o’r newidiadau bywyd a ddangosir yn y ffilm hon, ac efallai y bydd rhai ohonom yn defnyddio alcohol er mwyn ymdopi.  Ni ddylid teimlo cywilydd am hyn.

Os byddwch yn adnabod eich hun neu rywun yr ydych yn ymboeni amdanynt yn y ffilm hon, mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael yn ein pum ardal ddarparu, neu gallwch gael help ar-lein yma.  Mae astudiaethau wedi dangos bod yfwyr hŷn yn gallu gwneud newidiadau cadarnhaol sy’n eu helpu i fyw bywydau iachach, a’u bod yn gwneud hynny.