Annog a chynorthwyo pobl i fynychu Cymorth gan Gymheiriaid am y tro cyntaf

Posted 16.01.2019

Mae’r Tîm Cymorth Ymgysylltu Uniongyrchol yn Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn sôn am ein grwpiau cymorth gan gymheiriaid drwy’r amser.  Bydd pobl yn clywed amdanynt o’r tro cyntaf y byddant yn cael cyswllt gyda’r gwasanaeth.

Nid ydw i’n hoff iawn o grwpiau.  Ni fyddaf i fyth yn mynychu cyfarfod, felly gallwch roi’r gorau i ofyn” – Willie

Os byddwn yn ymweld â rhywun yn eu cartref am y tro cyntaf, byddwn wastad yn rhoi manylion y 7 grŵp yr ydym yn eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas iddynt, gan sicrhau bod pobl wastad yn gwybod ble mae eu grŵp agosaf a sut i gyrraedd yno.

Os ydym yn gweithio gyda rhywun dan drefniant 1:1 dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd, byddwn wastad yn sicrhau ein bod yn eu hatgoffa o’r cyfarfodydd, a’n bod yn eu hannog i roi cynnig arnynt.

Stopiwch sôn am y cyfarfodydd drwy’r amser, nid ydw i’n bwriadu dod” – Willie

Os yw cymorth 1:1 rhywun ar fin dod i ben, byddwn yn atgoffa pobl o’r ffaith bod y cyfarfodydd MAP yn ffordd wych o gynnal cyswllt â’r gwasanaeth.  Byddwn yn sicrhau ein bod yn rhoi gwybod iddynt am yr adborth gwych y byddwn yn ei gael gan bobl sy’n mynychu’r grwpiau a pha mor ddefnyddiol ydynt yn eu barn nhw.

Yn aml, gall gofid atal pobl rhag mynychu am y tro cyntaf.  Byddwn yn ceisio rhoi sylw i hyn trwy ddisgrifio’r cyfarfodydd, y strwythur, y gwaith hwyluso ac ati.  Mewn nifer o achosion, bydd hyn yn ddigon a bydd pobl yn magu plwc ac yn cerdded trwy’r drws.

Mewn rhai achosion, fodd bynnag, bydd angen ychydig yn fwy o gymorth ar bobl.

“Dim ond achos eich bod wedi dod i gwrdd â mi yn Subway a dod i mewn ac eistedd yno gyda mi am y tro cyntaf y deuthum i…roedd hynny wedi cael gwared ar y ofn…yna roeddwn yn ei hoffi ac yn teimlo’n gyffyrddus i fynd yno fy hun y tro nesaf” – Willie

Yn aml, os bydd pobl yn rhoi cynnig ar y cyfarfodydd, byddwn yn gweld eu bod yn tueddu i ddychwelyd.

“Rydw i wrth fy modd â’r grwpiau MAP, byddaf yn mynychu bob wythnos, maent wedi fy helpu trwy rai cyfnodau tywyll…rydw i wedi bod yn sobor ers 16 mis ac mae’r gwaith grŵp wedi fy helpu gymaint, ac rydw i’n falch eich bod wedi parhau i ddweud wrthyf amdanynt” – Willie

Holi’r arbenigwyr

Yn ddiweddar, estynnais wahoddiad i’r bobl sydd wedi mynychu ein grwpiau MAP i ddod i’n swyddfa i gael trafodaeth ynghylch MAP a Gwirfoddoli gyda’r tîm DES, ac roedd 21 o bobl wedi galw heibio.

Holais am eu tro cyntaf yn un o’n grwpiau cymorth gan gymheiriaid.  Roedd mwyafrif helaeth y bobl wedi sôn am eu nerfusrwydd a’u gofid mawr cyn mynychu.  Bu rhai pobl yn sôn am y ffaith eu bod wedi bod yn ystyried mynychu ers tro, ond ei bod wedi cymryd ychydig amser iddynt ymbaratoi ar eu cyfer.

Holais beth fyddai wedi hwyluso’r cam hwn iddynt?  Dywedodd nifer fawr o bobl y byddai’n haws pe bai rhywun wedi mynychu gyda nhw.

Pobl yn helpu Pobl

Gofynnais i’r grŵp a fyddent yn dymuno cymryd rhan yn ein cyfarfodydd MAP a helpu i sicrhau bod ymweliad cyntaf pobl yn haws.  Dywedodd y grŵp y byddai cael mwy o Hwyluswyr Cymheiriaid yn helpu ac y byddai cael rhywun i gynorthwyo pobl yn ystod eu hymweliad cyntaf yn helpu.  Cofrestrodd 15 o bobl i fod yn wirfoddolwyr.

Hwyluso Map

Bellach, mae gennym 4 o bobl o’r grŵp hwn sy’n cyd-hwyluso ein cyfarfodydd map – mae’r adborth gan y sawl sydd wedi mynychu wedi bod yn wych.  Yn ogystal, yn ddiweddar, rydym wedi cyflogi dau unigolyn a fu’n gwirfoddoli gyda ni fel Hwyluswyr Cymheiriaid.  Mae hyn yn caniatáu i ni gael Hwylusydd Cymheiriaid ym mhob cyfarfod Partneriaeth Cymorth ar y Cyd y byddwn yn ei redeg at ei gilydd.

Gwasanaeth Cyfeillio

Bellach, mae gennym 6 o bobl sydd wedi ymrwymo i fod yn rhan o wasanaeth cyfeillio a fydd yn cynorthwyo pobl ac yn mynychu eu cyfarfod MAP cyntaf gyda nhw.  Mae Staff DES wedi bod yn cynnal prawf o’r gwasanaeth cyfeillio.  Mynegwyd y geiriau canlynol gan ddwy fenyw sy’n defnyddio ein gwasanaeth.  Roedd Anj, un o’n Gweithwyr Prosiect, wedi mynychu cyfarfod MAP cyntaf y ddwy ohonynt gyda nhw.

“Ni fyddwn i fyth wedi mynychu ar fy mhen fy hun oherwydd y gofid sydd gennyf, y ffaith y byddwn yn cyfarfod pobl newydd, yn methu dod o hyd i’r adeilad…Roedd teithio ar fy mhen fy hun yn amhosibl ond mae cael rhywun i fynychu’r grŵp a chyfarfod y bobl arall yno gyda mi wedi newid fy mywyd” – Alison

“Roedd cael cymorth i fynychu’r cyfarfod wedi gwneud y penderfyniad i’w fynychu yn un llawer haws ac nid oedd yn codi cymaint o ofn arnaf, i fod yn onest, ni fyddwn wedi mynd heb gwmni ac rydw i mor falch nawr fy mod i wedi mynd, ac rydw i bellach wedi trefnu cynnig lifft i rywun i’r cyfarfod nesaf.  Gwych o beth!” – Shirley

Y gobaith yw y bydd y dull hwn yn annog pobl i roi cynnig ar ein grwpiau Cymorth gan Gymheiriaid trwy leihau’r straen a’r gofid y bydd pobl yn ei deimlo o fynychu grŵp am y tro cyntaf.