Stori Irene yn

Cyfeiriwyd Irene at y rhaglen ar ôl iddi droi at ei meddyg teulu am help. I ddechrau, gwnaeth ei meddyg teulu ei chyfeirio at wasanaethau alcohol statudol, fodd bynnag, pan wnaethant anfon apwyntiad ati i gael asesiad, ni wnaeth hi agor ei phost. Gwnaeth ei meddyg teulu glywed am y gwasanaeth ar gyfer y rhai dros 50 oed mewn sesiwn wybodaeth mewn canolfan iechyd.

Ar y diwrnod pan gyfeiriwyd ei hachos gan ei meddyg teulu, gwnaeth aelod o’r tîm fynd i weld Irene yn ei chartref. Roedd ei hiechyd yn wael iawn, roedd ei thŷ mewn cyflwr gwael ac roedd nifer fawr o bost yno heb ei agor, ac roedd hi’n unig iawn. Roedd hi’n galaru am ei gŵr hefyd.

‘‘Roeddwn i wedi bod yn yfed yn drwm bob dydd ac roeddwn yn unig yn fy nghartref, heb fawr ddim cyswllt gyda’r byd y tu allan. Roeddwn wedi colli rheolaeth ar fy arferion yfed fel ffordd o ymdopi ar ôl colli fy ngŵr, a fu farw o ganser ac y bûm yn gofalu amdano’

Gwnaeth gymryd ychydig amser i Irene ymddiried yn ei gweithiwr, ac ar rai achlysuron, ni fyddai’n fodlon dod i’r drws hyd yn oed, ond gwnaethom barhau i ymweld â hi. Gwnaethom ddechrau trwy helpu Irene i gael trefn ar ei sefyllfa ariannol, a oedd yn ddi-drefn. Gwnaethom ei chynorthwyo i fynychu cyfarfodydd tai ac apwyntiadau iechyd. Yn raddol, dechreuodd roi trefn ar ei sefyllfa. Yna, gwnaethom ddechrau trafod arferion yfed Irene, gan osod nodau realistig er mwyn sicrhau newid. Dros ychydig fisoedd, gwnaethom ymweld ag Irene ddwywaith yr wythnos, a gwelwyd ei bod yn yfed llai. Yn ogystal, gwnaethom gyfarfod â mab Irene, a oedd yn teimlo’n rhwystredig iawn am arferion yfed ei fam, felly buom yn trafod ffyrdd y byddai modd i’r teulu helpu Irene gyda’i hadferiad.

Pan oedd hi’n teimlo’n barod, dechreuodd Irene fynychu ein cyfarfodydd adfer mewn canolfan gymunedol leol. Ar y dechrau, roedd angen cryn dipyn o gymorth arni i’w mynychu, felly gwnaethom drefnu bod tacsi yn casglu Irene, gan gyfarfod â hi wrth y drws er mwyn mynd i mewn gyda hi. Ar y dechrau, roedd Irene yn dawedog iawn a byddai’n eistedd yn dawel yn gwrando ar eraill yn rhannu eu straeon nhw. Yn fuan, dechreuodd fagu hyder a meithrin perthnasoedd gydag aelodau eraill y grŵp. Dechreuodd Irene fynychu o’i gwirfodd, a bu’n cymryd rhan mewn nifer fawr o weithgareddau cymdeithasol eraill. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw Irene yn yfed alcohol o hyd, ac mae’n cynnig cymorth trwy wirfoddoli yn ei chymuned.

“Roedd y gweithgareddau grŵp yn wych, a gwnaethant fy helpu i roi’r gorau i yfed ac i beidio ailgydio yn yr arfer. Cefais y cyfle i gyfarfod nifer fawr o bobl. Gwnaethant roi hyder i mi a gwnes i roi hyder iddynt nhw, ac erbyn hyn, rydw i’n gwirfoddoli mewn canolfan ddydd. Rydw i’n teimlo mor obeithiol am fy nyfodol ac nid oes gen i fawr iawn o amser sbâr yn ystod yr wythnos nawr. Pe byddech wedi dweud wrthyf flwyddyn yn ôl y byddai fy mywyd yn edrych fel hyn, ni fyddwn wedi