David

“Os allaf i helpu ac annog eraill pan fyddaf allan ar y rhandir, hyn sy’n bwysig.”

Mae David Lunt yn gwirfoddoli gydag Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda ar brosiect rhandiroedd yn Sheffield.  Mae’n ysbrydoli eraill i ymwneud â garddio fel ffordd o fyw bywyd hapusach ac iachach i ffwrdd o alcohol.  Mae David yn 56 oed ac mae wedi dioddef rhai materion sy’n ymwneud ag alcohol ac unigrwydd ac mae’n disgrifio’r rhandir fel ei ‘olau ar ben draw’r twnnel’.

Darganfod Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda

“Deuthum ar ei draws trwy ddamwain mewn ffordd.  Roeddwn yn mynd i’r siop ac roedd stondin Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda y tu allan.  Roeddwn yn sgwrsio gyda’r staff am y ffaith fy mod i wedi cael problemau yfed yn y gorffennol.  Gofynnwyd i mi a oeddwn i’n dymuno dod i mewn i sgwrsio gyda rhywun.  Felly dyna wnes i.  Cefais sesiwn un i un gyda chwnselydd a bu modd i mi drafod sut yr oedd fy arferion yfed yn effeithio ar fy mywyd i nawr.

“Gan fy mod i ni newydd orffen gwneud gwaith gwirfoddol arall ac nad oedd gennyf rhyw lawer o ffocws yn fy mywyd, roeddwn i wedi dechrau yfed ychydig yn fwy.  Cefais wybod am brosiect rhandiroedd a bod angen gwirfoddolwyr arnynt ar ei gyfer, a chefais fy nghyflwyno i arweinydd y prosiect.  Roedd hwn yn addas iawn i mi gan fy mod i’n arddwr brwdfrydig ac roeddwn i wastad wedi dymuno cael fy rhandir fy hun.  Roedd yn olau ar ddiwedd y twnnel.

“Darn o dir diffaith oedd y rhandir, felly roedd yn gryn her, ond roeddwn yn barod amdani.  Bellach, mae’n lle bach gwych, a bûm yn pigo mefus yno ddoe.

“Mae’r rhandir yn fy helpu i ganolbwyntio ar bethau eraill”

“Rydw i’n mwynhau bod allan yno a’r ffaith bod gennyf rywbeth i’w wneud.  Trwy Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda, rydw i wedi cael rhywfaint o wasanaeth cwnsela ac er bod gennyf broblemau alcohol o hyd, maent yn cael eu rheoli.  Mae’r rhandir yn fy helpu i ganolbwyntio ar bethau eraill.  Nid ydw i’n teimlo fy mod yn gwastraffu fy mywyd.  “Rydw i’n ffodus bod gennyf deulu cefnogol a chadarn nawr, ond rydw i’n gwybod bod nifer o bobl yn eu 50au heb deulu a’u bod yn wynebu problemau ar eu pen eu hunain, a dyma’r adeg pan fydd nifer o bobl yn troi at alcohol.  Mae’r rhandir yn helpu i gael pobl allan o’r tŷ, i gyfarfod pobl newydd ac i wneud ychydig ymarfer corff

“Rydw i wedi bod yn dioddef problemau alcohol ers fy 20au cynnar ac rydw i wedi colli cryn dipyn o’u herwydd;  yn gyntaf, fy mhartner, felly symudais i’r de i ddechrau swydd newydd a’r gobaith oedd y byddai gennyf fywyd newydd, ond daeth y broblem yno gyda mi a chollais fy swydd ac yn y diwedd, collais fy nghartref.  Dechreuodd pethau ddymchwel o’m cwmpas felly dychwelais i Sheffield yn ddigartref ond ar y pryd, roedd fy nheulu wedi penderfynu troi eu cefn arnaf.  Roeddwn mewn sefyllfa anobeithiol heb unrhyw un i droi atynt ac roeddwn mewn lle tywyll iawn.  Yn y diwedd, Byddin yr Iachawdwriaeth a lwyddodd i’m cael oddi ar y stryd ac i wasanaeth alcohol am gymorth.

Beth nesaf?

“Bellach, trwy Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda, rydw i wedi cyfarfod rhai pobl gwych;  staff a gwirfoddolwyr.  Rydw i’n edrych tua’r dyfodol nawr ac rydw i’n gwybod y byddaf yn iawn.  Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yw un o’r sefydliadau gorau yr ydw i fyth wedi cael cyswllt â nhw.  Os allaf i helpu ac annog pobl arall trwy wirfoddoli, dyna beth sy’n bwysig yn hyn oll.”