Hyfforddiant ac e-ddysgu

Nod Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yw helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt heneiddio.  Un ffordd y gallwn wneud hynny yw trwy gynorthwyo’r rhai sy’n gweithio yn ein cymunedau a’n darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol i allu adnabod ac ymateb yn well i bobl y gallai eu harferion yfed fod yn peri niwed iddynt.

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddiant am ddim er mwyn bodloni’ch anghenion a’ch helpu i ymateb yn y ffordd orau i anghenion unrhyw un dros 50 oed yr ydych yn gweithio gyda nhw, yn eu cynorthwyo neu’n eu gweld yn rheolaidd yn eich cymuned.

A wyddoch chi?

  • Dywedodd 80% o oedolion dros 50 oed ac yr oedd eu harferion yfed yn golygu eu bod mewn risg uwch, nad oedd teulu, ffrindiau, meddygon nac unrhyw weithwyr iechyd eraill fyth wedi eu holi am eu harferion yfed.
  • Ni fyddai dros chwarter yn dweud wrth rywun pe bai ganddynt broblem gyda’u harferion yfed ac ni fyddai nifer debyg yn gwybod ble i gael help.

Mae gallu adnabod pan fo alcohol yn effeithio ar rywun dros 50 oed yn gallu eich helpu chi i’w cynorthwyo i wneud dewisiadau iachach.

Bydd ein cyrsiau hyfforddiant yn eich helpu i:

  • adnabod oedolion dros 50 oed y gallent fod yn cael problemau gyda’u defnydd o alcohol
  • meithrin eich sgiliau a’ch hyder i drafod eu harferion yfed mewn ffordd sensitif
  • cyfeirio at wasanaethau neu gymorth priodol
  • gwella’ch sgiliau a’ch arfer
  • herio agweddau a stigma ynghylch oedolion hŷn a’u defnydd o alcohol
  • datblygu’ch sgiliau cyfathrebu
  • meithrin eich ymwybyddiaeth o alcohol

Sicrhau’r hyfforddiant cywir i chi

Cymheiriaid a gwirfoddolwyr:  I ffrindiau, teulu neu bobl sy’n gwirfoddoli gydag unrhyw un dros 50 oed.  Byddwn yn helpu i feithrin eich sgiliau ynghylch sut i roi sylw i faterion gyda’r rhai dros 50 oed.

Gweithwyr rheng flaen:  Os byddwch yn cael cyswllt gyda phobl dros 50 oed yn rheolaidd, gall yr hyfforddiant hwn eich helpu i ddelio ag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u harferion yfed mewn ffordd fwy hyderus.

Estynedig:  Os oes gennych chi wybodaeth am alcohol yn barod, ond byddai hyfforddiant ynghylch oedran penodol yn helpu i wella’r cymorth, yr arfer a gwella datblygiad proffesiynol.

Pwrpasol: Os ydych yn sefydliad sydd ag angen penodol yr hoffech gael hyfforddiant ar ei gyfer, gallwn ddatblygu hyfforddiant sy’n addas i’ch gofynion.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â hyfforddwr yn un o’n pum ardal leol.