Hyfforddiant

Nod Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yw helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn.  Un ffordd y mae modd i ni wneud hynny yw trwy gynorthwyo’r rhai y maent yn gweithio yn ein cymunedau a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol i adnabod ac i ymateb yn well i bobl y gallai eu harferion yfed fod yn peri niwed iddynt.

 • Dywedodd 80% o oedolion dros 50 oed yr oedd eu lefelau yfed yn beryglus nad oedd teulu, ffrindiau, meddygon na gweithwyr iechyd eraill fyth wedi eu holi am eu harferion yfed.
 • Ni fyddai dros chwarter yn dweud wrth rywun pe byddai ganddynt broblem gyda’u harferion yfed, ac ni fyddai nifer debyg yn gwybod ble i gael help.

Mae gallu adnabod pan fydd alcohol yn effeithio ar rywun dros 50 oed yn gallu eich helpu i’w cynorthwyo i wneud dewisiadau iachach.
Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddiant am ddim i fodloni’ch anghenion ac i’ch helpu i ymateb yn y ffordd orau i anghenion unrhyw un dros 50 oed yr ydych yn gweithio gyda nhw, yn eu cynorthwyo neu’n eu gweld yn rheolaidd yn eich cymuned.

BYDDWCH YN DYSGU I:

 • Adnabod oedolion dros 50 oed y gallent fod yn cael problemau gyda’u defnydd o alcohol
 • Meithrin eich sgiliau a’ch hyder wrth siarad am eu harferion yfed mewn ffordd sensitif
 • Cyfeirio at wasanaethau neu gymorth priodol
 • Gwella’ch sgiliau a’ch arfer
 • Herio agweddau a stigma ynghylch oedolion hŷn ac yfed alcohol
 • Datblygu eich sgiliau cyfathrebu
 • Meithrin eich ymwybyddiaeth o alcohol

DOD O HYD I’R HYFFORDDIANT CYWIR I CHI
Rydym yn cynnig hyfforddiant ar wahanol lefelau, wedi’i deilwra yn unol â’ch amgylchiadau:

Cymheiriaid a gwirfoddolwyr:  ar gyfer ffrindiau, teulu neu bobl y maent yn gwirfoddoli gydag unrhyw un dros 50 oed.  Rydym yn helpu i feithrin eich sgiliau er mwyn delio gyda materion ymhlith y rhai dros 50 oed.

Gweithwyr rheng flaen:  Os ydych yn cael cyswllt gyda phobl dros 50 oed yn rheolaidd, gall yr hyfforddiant hwn eich helpu i ddelio gydag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u harferion yfed mewn ffordd fwy hyderus.

Estynedig:  Rydych yn meddu ar wybodaeth am alcohol yn barod, ond byddai hyfforddiant ynghylch oedrannau penodol yn helpu i wella’ch cymorth, eich arfer a’ch datblygiad proffesiynol.

Pwrpasol:  Os ydych yn sefydliad ac mae gennych chi angen penodol yr hoffech gael hyfforddiant yn ei gylch, mae modd i ni ddatblygu hyfforddiant a fydd yn cyd-fynd â’ch gofynion.

BLE MAE MODD I MI GYMRYD RHAN?
Rydym yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb yn ein pum ardal leol:

 • Sheffield
 • Glasgow
 • Dyfnaint
 • Cwm Taf
 • Ymddiriedolaeth y Gorllewin yng Ngogledd Iwerddon.

I gael gwybod pa gwrs yw’r un mwyaf addas i chi neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni.

HYFFORDDIANT AR-LEIN
Os ydych yn byw y tu allan i’r ardaloedd hyn, os nad oes modd i chi fynychu’r hyfforddiant wyneb yn wyneb neu os hoffech wella’ch gwybodaeth sylfaenol, rydym yn cynnig hyfforddiant ar-lein trwy ein platfform e-ddysgu hefyd.

 • Training Website

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut cumque nesciunt, voluptatibus explicabo officia eaque.