Adnabod niwed

Sut mae modd i mi adnabod pan fydd arferion yfed rhywun yn peri niwed iddynt?

Ceir nifer o arwyddion neu ‘faneri coch’ y gallent awgrymu bod rhywun yr ydych yn eu cynorthwyo yn cael problemau gyda’u harferion yfed, ac mae’r rhain yn cynnwys:

 • arwyddion neu achwyn am boen cronig
 • cwynion ynghylch cwsg ac arwyddion blinder neu ddiffyg cwsg
 • symudedd yn gwaethygu, megis anhawster cerdded
 • cryndodau, cydsymud gwael neu lusgo’u traed wrth gerdded
 • newidiadau i les neu iechyd meddwl gan gynnwys ymddangos yn ofidus neu’n isel
 • tymer flin yn barhaus heb unrhyw achos neu aflonyddwch amlwg
 • problemau gyda’r cof ac wrth ganolbwyntio
 • arwyddion hunan-esgeulustod gan gynnwys hylendid gwael neu heb fod yn bwyta’n dda
 • bod yn fwyfwy cyfrinachgar neu greu digwyddiadau neu straeon
 • newidiadau mewn amgylchiadau ariannol, er enghraifft, anhawster wrth dalu biliau
 • damweiniau ac anafiadau sy’n codi dro ar ôl tro – cadwch olwg am ymddangosiad rheolaidd cleisiau
 • ymddangos dan ddylanwad alcohol, gyda symptomau megis drewi o alcohol a siarad yn aneglur
 • colli apwyntiadau’n rheolaidd, yn enwedig y rhai y maent wedi anghofio eu mynychu

Wrth gwrs, gallai nifer o’r arwyddion hyn ddynodi problemau iechyd sylfaenol eraill, felly mae’n bwysig iawn ‘cychwyn y sgwrs‘ mewn ffordd sensitif, gan archwilio’r hyn sy’n digwydd gyda’r unigolyn efallai.