Gwasanaethau I Bobl Dros 50

 

Gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol y maent yn cael cyswllt rheolaidd gyda phobl dros 50 oed y maent yn yfed

Os ydych yn gweithio mewn maes lle’r ydych yn cael cyswllt rheolaidd gydag oedolyn hŷn y mae eu lefelau yfed alcohol yn beryglus, dylech ystyried y canlynol

 • Nid yw offerynnau sgrinio alcohol wastad yn sensitif i anghenion yfwyr hŷn. Mae’n siŵr mai offeryn sgrinio AUDIT yw’r un mwyaf dilys i’w ddefnyddio ar draws poblogaethau gan gynnwys oedolion hŷn, ond efallai y bydd yn rhaid i chi leihau’r sgoriau er mwyn ystyried materion sy’n gysylltiedig ag oedran. Mae prawf Sgrinio Alcohol Michigan ar gyfer oedolion hŷn (MAST-G) yn sensitif hefyd gan ei fod yn ystyried ffactorau seicogymdeithasol y maent yn rhai penodol ar gyfer heneiddio.
 • Dylech sicrhau bod eich asesiad yn ystyried ffactorau sy’n gysylltiedig ag oedran, gan gynnwys symudedd, arwahanrwydd cymdeithasol, meddyginiaeth a hunan-ofal
 • Dylech ystyried ble yr ydych yn gweld yr unigolyn; a oes angen trefnu ymweliadau yn y cartref ar eu cyfer; a oes modd iddynt deithio i apwyntiadau ac a ydynt yn gallu fforddio gwneud hynny?
 • Dylech ystyried eu hamgylchedd a pha gymhorthion cymdeithasol sydd ganddynt? Gallai oedolion hŷn y maent yn yfed fod yn fwy agored i niwed cam-drin pobl hŷn, felly efallai y byddwch yn dymuno cynnal asesiad diogelu.
 • A yw amgylchedd y cartref yn ddiogel ac a oes angen unrhyw addasiadau a larymau arnynt?
 • Dylech ystyried pa gymorth y mae angen i aelodau’r teulu ei gael, gan bod gofalu am rywun sy’n yfed yn gallu bod yn brofiad anodd iawn Efallai y byddai o fudd eu cyfeirio at wasanaethau cymorth i deuluoedd er mwyn bodloni eu hanghenion eu hunain

Materion iechyd i’w hystyried

 • Mae alcohol yn gallu peri i’r galon guro yn rhy gyflym neu mewn ffordd afreolaidd. Gelwir hyn yn arhythmia ac mae modd iddo arwain at ganlyniadau difrifol i iechyd, yn enwedig wrth i ni fynd yn hŷn.
 • Mae yfed trwm hirdymor yn gallu gwanhau cyhyr y galon. Mae hyn yn achosi cyflwr o’r enw cardiomyopathi alcoholaidd.
 • Mae yfed alcohol yn gallu arwain at deimlad cynnes ffug. Mae hyn yn gallu bod yn beryglus i oedolion hŷn, y gallent fod yn wynebu tlodi tanwydd neu’n cael anhawster i wresogi eu cartrefi, oherwydd y gallai’r teimlad cynnes ffug hwn arwain at hypothermia
 • Mae modd i yfed alcohol arwain at lai o gydsymud a chydbwysedd. Gall hyn gynyddu’r tebygolrwydd y bydd rhywun yn cwympo ac yn dioddef anafiadau. Anafiadau sy’n digwydd o ganlyniad i gwympo yw achos mwyaf cyffredin marwolaeth ymhlith pobl dros 75 oed.
 • Mae modd i alcohol arwain at amseroedd ymateb hirach. Ymhlith oedolion hŷn, mae modd i hyn fod yn beryglus, yn enwedig os ydynt yn byw ar eu pen eu hunain. Gallent ei chael hi’n anoddach canolbwyntio ar dasgau ac efallai na fydd modd iddynt ymateb i sefyllfaoedd mor gyflym ag y bydd angen iddynt wneud hynny.
 • Yn y tymor hir, mae yfed trwm yn amharu ar y broses o amsugno calsiwm a ffurfiant esgyrn, ac mae’n peri i gyhyrau nychu, gan gynyddu risg Osteoporosis, cymalwst a gwendid

 

 • Mae risg Diabetes Math 2 yn cynyddu gydag oedran ac mae modd i alcohol waethygu’r risg hwn. Yn ogystal, mae diabetes yn un o sgil-effeithiau cyffredin llid y cefndedyn cronig, y mae’n aml yn rhywbeth sy’n digwydd o ganlyniad i yfed trwm
 •        Achosir syndrom Korsakoff gan ddiffyg thiamin (fitamin B1), sy’n effeithio ar yr ymennydd a’r system nerfol. Yn aml, bydd gan bobl y maent yn yfed symiau gormodol o alcohol ddiffyg thiamin. Mae hyn oherwydd bod eu diet yn gallu bod yn wael a heb fod yn cynnwys fitaminau hanfodol, ac mae alcohol yn amharu ar y broses o amsugno fitaminau allweddol gan gynnwys thiamin, ac fe allai chwydu cyson olygu bod y corff yn cael gwared ar fitaminau hanfodol. Mae modd i Korsakoff arwain at golli cof tymor byr ac anhawster wrth gaffael gwybodaeth newydd neu ddysgu sgiliau newydd. Mae modd i’r cyflwr gael ei stopio os bydd yr unigolyn yn rhoi’r gorau i yfed ac yn bwyta diet iachach, ond efallai na fydd modd ei wrthdroi.
 • Mae yfed gormod o alcohol dros gyfnod hir yn gallu arwain at rai mathau o ganser (gan gynnwys canser y fron a chanser y bibell fwyd), niwed i’r afu ac anhwylderau ar y system imiwnedd
 • Alcohol a Meddyginiaeth : Mae Oedolion Hŷn yn llawer mwy tebygol o fod yn cymryd nifer o feddyginiaethau ar gyfer cyflyrau iechyd eraill. Ceir nifer o wahanol risgiau gydag alcohol gan gynnwys dwysáu neu leihau effaith y feddyginiaeth, a rhoddir crynodeb o’r rhain yn y daflen ffeithiau hon.

I gael gwybod mwy ynghylch sut i ymateb i rywun y mae eu harferion yfed yn peri problemau.