Gwe-sgwrs

Beth ddylwn i ei ddisgwyl?

“Diolch am estyn allan.”

Mae nifer o bobl yn teimlo’n nerfus neu’n ofidus ynghylch cysylltu â gwasanaeth, yn enwedig os mai hwn yw’r tro cyntaf iddynt wneud hynny.  Mae gwe-sgwrs yn gyfrinachol ac yn ddienw, ac mae’r holl staff sy’n gweithio yn ein gwasanaeth yn ymarferwyr iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sydd wedi cael cryn hyfforddiant.  Rydym yma i’ch helpu a’ch cynorthwyo mewn ffordd hamddenol, heb eich barnu.

Mae gwe-sgwrs yn caniatáu i chi siarad gyda rhywun y gallwch ymddiried ynddynt, o leoliad a sefydliad sy’n addas i’ch anghenion chi.  Efallai eich bod yn brysur iawn neu efallai nad ydych yn teimlo’n barod i siarad gyda rhywun wyneb yn wyneb neu hyd yn oed dros y ffôn, felly byddwn yn eich cynorthwyo ar-lein.

Gall cymryd y cam cyntaf fod yn brofiad brawychus, ond dyma’r ffordd orau o wella’ch sefyllfa, beth bynnag fo honno, ac rydym yn hapus ein bod yn gallu helpu pan fydd angen ein cymorth ar rywun.

Gallwn dreulio ychydig amser yn trafod sut yr ydych chi’n teimlo bod alcohol yn cael effaith ar eich bywyd.  Bydd hyn yn helpu i roi darlun clir i ni o’r ffyrdd y byddai modd i chi fanteisio ar gymorth.  Cofiwch, gallwch ddweud cyn lleied neu gymaint wrthym ag yr ydych yn dymuno – nid ydym yma i’ch gorfodi i ddatgelu unrhyw beth nad ydych yn teimlo’n gyffyrddus sôn wrthym amdano.

Gyda phwy y byddaf yn siarad?

Byddwch yn siarad gydag unigolyn go iawn, aelod o’n staff y mae ganddynt lawer iawn o brofiad o helpu pobl.  Gall ein holl staff gynnig arweiniad a chymorth ynghylch yfed alcohol ac iechyd meddwl.  Mae’n werth cofio nad yw ein staff wedi cael hyfforddiant meddygol ac nad ydynt yn gallu cynnig ymyriadau meddygol.  Gallant, fodd bynnag, eich cynghori ynghylch yr unigolyn gorau i’w gweld dan yr amgylchiadau.

Gall y staff gynnig cyngor ynghylch sut i leihau neu reoli’ch defnydd o alcohol unwaith eto.  Yn ogystal, gallant greu cynllun a bod yno (ar-lein) i’ch cynorthwyo nes i chi gyflawni eich nodau.  Rydym yn gwybod bod chwilio am gymorth yn gallu bod yn dir peryglus – Os byddai’n well gennych chi weld rhywun wyneb yn wyneb – gallwn ddarganfod pwy fyddai’r cymorth lleol yn eich ardal chi, a’ch rhoi mewn cysylltiad â nhw.

Mae gennym rai staff sy’n gwneud gwaith amser llawn yn rhedeg ein cyfleuster gwe-sgwrs, gan sicrhau na fydd yn rhaid i chi aros yn hir cyn siarad â rhywun.  Os nad oes amser gennych chi i siarad â rhywun nawr, gallwch wneud apwyntiad i siarad â rhywun ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Gwnewch eich apwyntiad gwe-sgwrs yma a dewiswch amser sy’n gyfleus i chi.  Yna, byddwn yn anfon gwahoddiad apwyntiad atoch a nodyn i’ch atgoffa yn agosach at yr amser.  Mae’r math hwn o apwyntiad gwe-sgwrs yn gweithio yr union yr un fath â’n gwe-sgwrs clicio a chychwyn, a bydd eich sgwrs yn cael ei chadw’n gyfrinachol yn ôl eich dymuniad.

Gwasanaeth ar gyfer pwy yw gwe-sgwrs?

Chi yw’r arbenigwr am eich sefyllfa chi.  Bydd pobl yn cysylltu am wahanol resymau – gall fod o gymorth i’r staff gwe-sgwrsio os byddant yn gwybod pa gamau yr ydych chi eisoes wedi’u cymryd cyn iddynt eich helpu i ddod o hyd i adnoddau neu’ch cyfeirio at y cymorth cywir.  Ni fyddwn yn rhoi cyfarwyddyd “rhaid i chi wneud hyn” i chi, ond yn hytrach, byddwn yn trafod rhai dewisiadau sydd ar gael i chi er mwyn i chi wneud y penderfyniad gorau dros eich hun.

Mae hunan-ofal yn bwysig, yn enwedig os oes un o’ch anwyliaid yn cael anhawster gydag alcohol.  Os ydych yn canolbwyntio ar rywun arall, mae’n hawdd i chi anghofio gofalu am eich hun.  Gall gofalu am eich hun fod mor syml â bwyta brecwast da er mwyn paratoi am y dydd neu gael digon o gwsg.  Gallwn awgrymu ffyrdd da o ofalu am eich hun a sicrhau bod y bobl gywir yn eich cynorthwyo.

Os ydych yn penderfynu sut i yfed llai, stopio neu os ydych yn dymuno rhannu’ch pryderon am un o’ch anwyliaid, mae wastad mwy nag un datrysiad cywir, a gyda’n gilydd, gallwn eich helpu i ystyried y dewisiadau a phenderfynu ar yr un gorau i chi.

Efallai yn ystod eich sgwrs, byddwch wedi meddwl am gwestiwn arall, neu efallai y byddwch yn teimlo’n fwy cyffyrddus i ofyn rhywbeth yr oedd arnoch ofn ei ofyn o’r blaen.  Felly mae croeso i chi ofyn unrhyw beth ar unrhyw adeg.

Heb fod yn chwilio am help ar eich cyfer chi?

“Mae’n dda gallu rhyddhau pethau, ac mae teipio yn dawel- felly ni fydd angen i unrhyw un wybod”

Os ydych chi yma yn chwilio am gymorth neu gyngor ar gyfer partner, rhiant, ffrind neu rywun yr ydych yn ymboeni amdanynt, rydym yma i’ch helpu gymaint ag y byddem i rywun sy’n dymuno helpu eu hunain.  Ewch ati i gychwyn y sgwrs gydag un o’n cynghorwyr a byddant yn eich helpu mewn unrhyw ffordd y gallant.

Os ydych yn dymuno dysgu mwy ynghylch adnabod ac ymateb i ddefnyddio alcohol ymhlith pobl dros 50 oed, dylech ddilyn ein cwrs e-ddysgu.  Mae’n gwrs byr sy’n cymryd tua awr yn unig i’w gwblhau, a bydd yn rhoi’r sgiliau y mae eu hangen arnoch er mwyn cynorthwyo pobl dros 50 oed yr ydych yn eu hadnabod neu’n gweithio gyda nhw.  Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu deall cysyniad cyfnodau pontio mewn bywyd a sut y gallent effeithio ar arferion yfed alcohol ymhlith pobl dros 50 oed, gan ddeall effaith alcohol ar iechyd a chynnig cyngor a gwybodaeth ynghylch gwneud dewisiadau iachach mewn perthynas ag alcohol.

Mae’n gwefan yn llawn adnoddau a chymorth ar gyfer teuluoedd, cyflogwyr a gweithwyr proffesiynol.  Yn ogystal, rydym yn cynnig cymorth lleol mewn pum ardal ar draws y DU, os ydych yn byw gerllaw un o’n hardaloedd, gallwch weld eu manylion cyswllt yma.