Pwy all fy helpu?

Sut mae modd i mi newid fy arferion yfed?

Gall eich rheswm dros yfed ac effeithiau alcohol ar eich corff ddechrau newid wrth i chi fynd yn hŷn.

Mae nifer o bobl dros 50 oed yn adrodd am lefelau straen uwch o ganlyniad i newidiadau i’w bywyd a’u hamgylchiadau.  Bydd rhai pobl yn darganfod eu bod yn yfed mwy o alcohol pan fydd problemau newydd yn codi, neu er mwyn eu helpu gan eu bod yn teimlo’n unig, yn cael anhawster cysgu neu er mwyn eu helpu i ymlacio.

Fodd bynnag, gall yfed alcohol arwain at lawer yn fwy o broblemau.  Gall gael effeithiau negyddol ar iechyd corfforol ac emosiynol ac mae’n gallu peri i bobl bellhau wrth eu ffrindiau a’u teulu.  Yn fyr, gall beri mwy o broblemau nag y bydd yn eu datrys yn aml.

Y newyddion da yw bod digon o help ar gael i unrhyw un sy’n dymuno newid eu harferion yfed.

A yw’r teimladau hyn yn normal?  A yw hi’n hawdd delio/mynd i’r afael â hyn?

Os ydych chi wedi penderfynu yfed llai, dyma rai pwyntiau cychwynnol syml i’ch helpu ar eich taith.

  1. Gallwch ddechrau trwy ddarganfod faint yr ydych yn ei yfed mewn gwirionedd trwy ddysgu am unedau a sut i aros o fewn y canllawiau a argymhellir. Yn ogystal, ceir offerynnau ac apiau er mwyn eich helpu i gadw cyfrif o hyn.
  2. Ceisiwch sicrhau na fyddwch yn yfed unrhyw alcohol yn ystod o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos er mwyn rhoi seibiant i’ch corff. Bydd hyn yn stopio’ch corff rhag ymgyfarwyddo ag alcohol hefyd, gan fagu ‘goddefiant’.
  3. Os ydych yn yfed gartref, efallai y byddai dechrau defnyddio mesur unedau er mwyn tywallt y symiau cywir yn helpu, gan osgoi ail-lenwi eich gwydryn cyn i chi orffen eich diod – neu osgoi’r gwydrau gwin enfawr hynny o leiaf.
  4. Os byddwch yn teimlo bod angen cyngor ychwanegol arnoch er mwyn eich helpu i yfed llai, rydym wedi paratoi rhai camau ychwanegol syml i chi eu dilyn. Fodd bynnag, os ydych chi wedi bod yn yfed bob dydd am gryn amser, byddem yn eich cynghori i siarad â’ch meddyg teulu neu ymarferwr iechyd er mwyn cael cyngor ynghylch yfed llai mewn ffordd ddiogel.

Mae rhagor o wybodaeth am lefelau risg alcohol ar gael os hoffech gael gwybod mwy.

Mae gwneud newidiadau yn gam cadarnhaol, ond gall wynebu ar eich pen eich hun fod yn heriol.  Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am sut i ddod o hyd i’r unigolyn cywir i siarad â nhw.

Pwy allaf drafod fy arferion yfed gyda nhw?

Gallai cychwyn sgwrs am eich arferion yfed deimlo ychydig yn frawychus, ond byddwch yn gweld bod y rhan fwyaf o bobl yn deall ac yn dymuno helpu.  Weithiau, teulu a ffrindiau yw’r rhai gorau i droi atynt am gymorth.  Os nad yw hwn yn ddewis sydd ar gael i chi, gallwch siarad â’ch meddyg teulu neu ymarferwr iechyd.

Mae cyngor a chymorth ar gael yn eich ardal leol os hoffech drafod alcohol gyda rhywun.

A oes modd i Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda gynnig mwy o gymorth i mi?

Gall Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda gynnig help a chyngor mewn pum ardal yn y DU.  Rydym yn darparu gwasanaethau yn Sheffield, Dyfnaint, Glasgow, Cwm Taf ac yn ardal Ymddiriedolaeth y Gorllewin yng Ngogledd Iwerddon (Siroedd Foyle, Fermanagh ac Omagh).

Mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynnig cymorth un-i-un a chymorth grŵp er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn.  Gallwch drefnu siarad â ni dros y ffôn, yn eich cartref neu mewn lleoliad cymunedol.  Yn ogystal, gallwn eich helpu i gysylltu ag eraill sydd wedi cael profiadau bywyd tebyg a siarad â nhw.

Mae gennym amrediad o weithgareddau a gweithdai.  Gall y rhain wella’r ffordd yr ydych chi’n ymdopi â straen ac adfyd, a’ch cysylltu ag ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau gydag eraill y maent dros 50 oed.

Os nad ydych yn byw mewn ardal sy’n cynnwys rhaglen Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda, gallwch siarad â’ch meddyg teulu neu gysylltu â’r linell gymorth alcohol ar gyfer eich gwlad.

Dyma rai rhifau y gallwch eu ffonio i gael cyngor:

Drinkline (Lloegr a Gogledd Iwerddon) 0300 123 1110 (9am – 8pm yn ystod yr wythnos, 11am – 4pm ar benwythnosau)

Drinkline Dan 24/7 (Cymru) 0808 808 2234 (24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos)