Pwy all fy helpu?

Sut mae modd i mi newid fy arferion yfed?

Mae’ch rheswm dros yfed a’r effeithiau y mae alcohol yn ei gael ar eich corff yn gallu dechrau newid wrth i chi fynd yn hŷn.

Mae nifer o bobl dros 50 oed yn adrodd am lefelau straen uwch o ganlyniad i newidiadau yn eu bywyd a’u hamgylchiadau. Mae rhai pobl yn gweld eu bod yn yfed mwy o alcohol pan fydd problemau newydd yn codi, neu er mwyn eu helpu pan fyddant yn teimlo’n unig, yn cael anhawster cysgu neu er mwyn eu helpu i ymlacio.

Fodd bynnag, mae yfed alcohol yn gallu creu nifer fawr yn fwy o broblemau. Mae’n gallu cael effeithiau negyddol ar iechyd, yn gorfforol ac yn emosiynol, ac mae modd iddo beri i bobl ymddieithrio o’u ffrindiau a’u teulu. Yn fyr, mae’n aml yn gallu achosi mwy o broblemau nag y bydd yn eu datrys.

Y newyddion da yw bod digon o help ar gael i unrhyw un y maent yn dymuno newid eu harferion yfed.

 

A yw hyn yn normal? A yw hi’n hawdd trin/rhoi sylw i hyn?

Os ydych chi eisoes wedi gwneud y penderfyniad i yfed llai, dyma rai mannau cychwyn syml i’ch helpu.

Mae modd i chi ddechrau trwy ddarganfod faint yr ydych yn ei yfed mewn gwirionedd trwy ddysgu am unedau a sut i gadw o fewn y canllawiau a argymhellir. Yn ogystal, mae offerynnau ac apiau ar gael i’ch helpu i gadw cofnod o hyn. [NHS Tool for tracker here]

Dylech geisio cael dau ddiwrnod yr wythnos lle na fyddwch yn yfed unrhyw alcohol, er mwyn rhoi egwyl i’ch corff. Bydd hyn yn atal eich corff rhag cyfarwyddo ag alcohol hefyd, gan ddatblygu ‘goddefiad’.

Os ydych yn yfed gartref, efallai y bydd cychwyn ar yr arfer o ddefnyddio mesur unedau er mwyn tywallt y symiau cywir yn helpu, gan osgoi ychwanegu mwy i’ch diodydd – neu osgoi’r gwydrau gwin mawr iawn hynny fan leiaf.

Os ydych yn teimlo bod angen rhywfaint o gyngor ychwanegol arnoch i’ch helpu i yfed llai, rydym wedi paratoi rhai camau ychwanegol syml i chi eu dilyn. Fodd bynnag, os ydych wedi bod yn yfed bob dydd am gryn amser, byddem yn eich cynghori i siarad gyda’ch meddyg teulu neu ymarferwr iechyd i gael cyngor ynghylch sut i yfed llai mewn ffordd ddiogel.

Mae mwy o wybodaeth ar gael am lefelau risg ac alcohol os ydych yn dymuno cael gwybod mwy. [LEVELS OF RISK LINK]

Mae gwneud newidiadau yn gam cadarnhaol, ond mae wynebu hyn ar eich pen eich hun yn gallu bod yn brofiad heriol. Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am yr unigolyn cywir y dylech siarad gyda nhw.

 

Pwy mae modd i mi drafod fy arferion yfed gyda nhw?

Gallai cychwyn sgwrs am eich arferion yfed deimlo fel rhywbeth hynod o anodd i’w wneud, ond byddwch yn gweld bod y rhan fwyaf o bobl yn deall ac yn dymuno helpu. Weithiau, teulu a ffrindiau yw’r bobl orau i droi atynt am gymorth. Os nad yw hyn yn ddewis sydd ar gael i chi, mae modd i chi siarad gyda’ch meddyg teulu neu ymarferwr iechyd.

Mae cyngor a chymorth ar gael yn eich ardal leol [LINK OUTBOUND] os hoffech siarad gyda rhywun am alcohol.

 

A oes modd i Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda gynnig mwy o gymorth i mi?

Mae modd i Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda gynnig help a chyngor mewn pum ardal yn y DU. Sheffield a Dyfnaint, Glasgow, Cwm Taf, ac yng Ngogledd Iwerddon, rydym yn darparu gwasanaethau yn ardal Ymddiriedolaeth y Gorllewin (Siroedd Derry, Fermanagh a Tyrone) [LINK TO BLOG AREA

Mae Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda yn cynnig cymorth un-i-un a chymorth ar gyfer grwpiau, er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu defnydd o alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn. Mae modd i chi drefnu eich bod yn siarad gyda ni dros y ffôn, yn eich cartref neu mewn lleoliad cymunedol. Yn ogystal, mae modd i ni eich helpu i gysylltu gyda a siarad gydag eraill am brofiadau bywyd tebyg.

Mae gennym amrediad o weithgareddau a gweithdai. Mae modd i’r rhain wella’r ffordd y byddwch yn ymdopi gyda straen ac adfyd, a’ch cysylltu gydag ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau, a gyda phobl arall dros 50 oed.

Os nad ydych yn byw mewn ardal sy’n cynnwys rhaglen Yfed yn Gall Heneiddio’n Dda, mae modd i chi siarad gyda’ch meddyg teulu neu gysylltu â’r linell gymorth alcohol ar gyfer eich gwlad chi.

Dyma rai rhifau y mae modd i chi eu ffonio am gyngor

Lloegr (Drinkline ac ati) 0300 123 1110 (yn ystod yr wythnos rhwng 9am ac 8pm, ar benwythnosau rhwng 11am a 4pm)
Yr Alban 0800 7 314 314 (8am tan 11pm, 7 diwrnod yr wythnos)
Cymru 0808 808 2234 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
Gogledd Iwerddon 0300 123 1110 (yn ystod yr wythnos rhwng 9am ac 8pm, ar benwythnosau rhwng 11am a 4pm)

Gwybodaeth arall

Os nad oes unrhyw wybodaeth yma yn cynnwys yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano, rhowch gynnig ar ein rhestr o gysylltiadau defnyddiol.