Ar Gyfer Cyflogwyr

Yn ystod ei blwyddyn gyntaf, mae Rhaglen Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn Sheffield yn cydweithio gyda Chynghorydd Arbenigol Ymddiriedolaeth Shaw ar y gweithlu sy’n Heneiddio. Bwriadwn ymgysylltu gyda’r gweithlu a gyda phobl y maent yn chwilio am waith ac y maent dros 50 oed trwy gymaint o ffyrdd ag y bo modd, er mwyn darparu gwybodaeth hygyrch a phriodol ynghylch alcohol a mynd yn hŷn.

I nifer, mae’r gweithle yn rhan sylweddol o’n bywydau, lle y byddwn yn aml yn cymdeithasu, yn ffurfio perthnasoedd cryf ac yn datblygu ein rôl a’n hunaniaeth. Mae gadael y gwaith ac ymddeol yn gallu bod yn brofiad hynod o gadarnhaol, ond i rai, mae’n gallu bod yn fwy o her. Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gennym ynghylch y rhai dros 50 oed a’u defnydd o alcohol, ymhlith y rhai yr oeddent wedi dechrau yfed mwy nag o’r blaen, cyfeiriodd 40% at y ffaith bod ymddeol yn ffactor a chyfeiriodd 1 o bob 5 at y ffaith eu bod wedi colli ymdeimlad o bwrpas mewn bywyd. O ran chwilio am waith, efallai bod y rhai dros 50 oed yn wynebu mwy o sialensiau mewn marchnad gystadleuol, fodd bynnag, mae ganddynt lawer o arbenigedd a sgiliau i’w cynnig yn aml. Fodd bynnag, mae bod heb waith am y tymor hir yn gallu cynyddu’r diffyg ymdeimlad o bwrpas ac arwahanrwydd hefyd, gan arwain at fwy o ddefnydd o alcohol o bosibl.

Trwy gyfrwng Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda, mawr obeithiwn ymgysylltu gyda chyflogeion a’r rhai dros 50 oed y maent yn chwilio am waith, er mwyn gwella eu dealltwriaeth nhw o effaith yfed alcohol a hefyd, gwahodd cyflogwyr a sefydliadau ar gyfer y rhai sy’n chwilio am swydd i fod mewn sefyllfa well i gynorthwyo pobl dros 50 oed.

Yn Sheffield, gyda chymorth Ymddiriedolaeth Shaw, rydym wedi gweithio gyda nifer o gyflogwyr mawr ac undebau gan gynnwys GMB, Unite ac Unsain, a thrwy nifer o lwybrau, rydym wedi darparu cymorth i’w haelodau, gan gynnwys hyfforddiant ac erthyglau yn eu cylchlythyrau.

Yn ein holl ardaloedd arddangos, bydd Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn cynnig pecyn cymorth i gyflogwyr, cyflogeion, sefydliadau ar gyfer y rhai sy’n chwilio am swydd a sefydliadau lles cyflogeion, a fydd yn cynnwys:

  • Sesiynau ymwybyddiaeth cyn ymddeol sy’n canolbwyntio ar gydnerthedd a heneiddio mewn ffordd iach
  • Cymorth uniongyrchol ar gyfer cyflogeion dros 50 oed yn yr ardaloedd arddangos y maent yn dymuno cael cymorth mewn perthynas â’u defnydd o alcohol
  • Hyfforddiant ynghylch ymwybyddiaeth alcohol ar gyfer staff, cyflogwyr a chynrychiolwyr cyflogeion
  • Cyfraniadau at gylchlythyrau a darparu taflenni ffeithiau ynghylch alcohol a heneiddio mewn ffordd iach

I gael gwybod mwy, cysylltwch ag unrhyw un o’n hardaloedd arddangos yn uniongyrchol.

Dros y misoedd nesaf, ein nod yw cyflwyno pecynnau ac adnoddau y bydd modd i chi eu lawrlwytho ac y byddant yn eich helpu i hyrwyddo dewisiadau iachach yn y gweithlu.