Unedau – beth yw’r rhain?

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau a argymhellir ynghylch yfed alcohol, a mesurir y rhain mewn unedau.  Efallai nad yw mesur mewn unedau yn rhywbeth sy’n dod yn naturiol i chi – felly weithiau mae’n haws ystyried unedau o ran diodydd meddwol go iawn yr ydych yn gyfarwydd â nhw.

What Is A Unit?_4

Pennwyd canllawiau alcohol newydd gan y llywodraeth yn 2016.  Mae’r canllawiau ar gyfer dynion a menywod yr un fath erbyn hyn, ac maent yn argymell:

  • na ddylech yfed dros 14 uned o alcohol yr wythnos yn rheolaidd
  • y dylech wasgaru’r 14 uned dros o leiaf dri diwrnod yr wythnos
  • y dylech geisio cael diwrnodau pan na fyddwch yn yfed unrhyw alcohol yn rheolaidd

Yn ogystal, dylech geisio lleihau risgiau yfed i iechyd yn y tymor byr (megis cwympo, anafiadau):

  • ceisiwch gyfyngu’r swm yr ydych yn ei yfed yn ystod un eisteddiad
  • yfwch yn araf, ceisiwch fwyta wrth yfed ac yfwch ddŵr rhwng pob diod feddwol

Yn olaf, ni ellir barnu bod yfed unrhyw alcohol yn hollol ddiogel (yn enwedig o ran salwch megis canser), felly dim ond at ‘risg is’ yfed y gallwn gyfeirio ato.  Mae rhai arbenigwyr iechyd yn argymell y dylai oedolion 65 oed a throsodd yfed llai fyth o alcohol.  Mae hyn oherwydd, wrth i ni fynd yn hŷn:

  • mae gallu ein corff i ddadelfennu alcohol yn yr afu yn lleihau
  • byddwn yn fwy sensitif i effeithiau gwenwynig alcohol
  • rydym yn fwy tebygol o fod yn cymryd meddyginiaethau
  • mae’n debygol bod crynodiad alcohol yn y gwaed (BAC – Crynodiad Alcohol yn y Gwaedyn uwch ymhlith pobl hŷn.  Wrth i chi fynd yn hŷnbydd bloneg corff yn disodli cyhyr ac ni chaiff alcohol ei dynnu i mewn gystal i floneg ag y caiff ei dynnu i mewn i gyhyr. 

Fodd bynnag, nid yw’r llywodraeth wedi cyhoeddi unrhyw ganllawiau am y terfynau a argymhellir ar gyfer oedolion hŷn.  Mae’n bwysig ychwanegu bod iechyd a lles oedolion hŷn yn amrywio’n fawr o un unigolyn i’r llall.  Er enghraifft, gallai unigolyn 73 oed fod yn iach iawn ac unigolyn arall yn eu 50au fod yn dioddef problemau iechyd cymhleth, felly fe’ch cynghorir i geisio cyngor meddygol bob amser.

Darganfod mwy am y canllawiau newydd