Pam bod fy oedran yn bwysig?

Bydd gwallt gwyn, crychau a bloneg canol oed yn dod i ni gyd – yn ogystal â hangofyrs gwaeth.  Fel rhan o’r broses heneiddio, ni fydd ein cyrff yn prosesu alcohol  gystal mwyach.  Un rheswm dros hyn yw’r ffaith bod gennym fwy o floneg corff, nad yw’n gallu dadelfennu alcohol gystal.

I nifer ohonom, mae newidiadau yn ein bywyd megis ymddeol neu’r adeg pan fo’r plant yn gadael y cartref yn achos dathlu.  Fodd bynnag, i rai, gall hyn arwain at deimlad o golled.

Gall newidiadau bywyd fod yn anoddach fyth os byddwn yn wynebu profedigaeth neu os bydd gofyn i ni ofalu am rywun.  Dyma rai o’r rhesymau yn unig pam y bydd pobl yn yfed mwy nag yr oeddent yn arfer ei wneud o’r blaen efallai.

Yn ogystal, mae’n llawer mwy cyffredin i yfed yn y cartref na’r dafarn leol erbyn hyn.  Pan fydd pobl yn yfed yn y cartref, mae’n hawdd bod yn fwy hael gyda mesurau wrth dywallt eich diod, ac mae hyn yn golygu ei bod yn hawdd colli cyfrif o’r cyfanswm yr ydych yn ei yfed.  Mae dysgu mwy am y swm yr ydych yn ei yfed neu ddefnyddio mesurydd unedau yn ffordd syml o gadw cyfrif.

Yn aml, bydd rhywun wedi bod yn yfed gormod am flynyddoedd, ond wrth iddynt fynd yn hŷn, bydd hyn yn dechrau cael effaith fwy difrifol ar nifer o agweddau ar eu bywydau.

Yn ogystal, weithiau, gall alcohol guddio neu gelu materion iechyd sylfaenol nad ydych chi neu’ch meddyg yn ymwybodol ohonynt efallai.  Gall yfed llai gynyddu’r siawns y byddwch yn cael y cyngor a’r cymorth meddygol cywir.