Beth yw’r mythau cyffredin ynghylch yfed?

Mae alcohol yn dda ar gyfer straen

Gallai yfed yn gymedrol gynnig rhai manteision megis eich helpu i ymlacio neu i deimlo’n fwy cymdeithasol.  Fodd bynnag, gall yfed bob dydd, hyd yn oed mewn ffordd gymedrol, ddatblygu i fod yn arfer, ac fe allai gael effeithiau hirdymor niweidiol.

Er enghraifft, wrth i ni heneiddio, byddwn yn mynd yn fwy sensitif i effeithiau gwenwynig alcohol ar yr ymennydd.  Ni allwn ddadelfennu a chael gwared ag alcohol o’r corff mor gyflym, felly gallwn fod mewn perygl o gwympo neu o ddioddef anafiadau.

Os ydych yn dymuno lleihau straen, mae digon o ffyrdd o wneud hyn heb ddefnyddio alcohol.  Beth am roi cynnig ar hobi newydd?  Gallai dosbarth ioga lleol neu ddysgu mwy am ymwybyddiaeth ofalgar a synfyfyrio eich helpu i ymlacio.  Yn ogystal, gallech roi cynnig ar weithgareddau cymdeithasol nad ydynt yn cynnwys alcohol, megis chwaraeon tîm, clybiau llyfrau ac ati.

Mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynnig gweithgareddau a chyrsiau yn ein 5 ardal leol y gallwch ymuno â nhw.

Rydw i’n hoffi yfed – a oes yn rhaid i mi roi’r gorau iddo?

Nac oes, nid oes yn rhaid i chi roi’r gorau i yfed.  Mae rhan fwyaf y boblogaeth sy’n oedolion yn yfed alcohol, ac mae nifer yn gwneud hynny heb iddo beri unrhyw niwed iddynt.  Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus am y swm yr ydych yn ei yfed, a phan fyddwch o’r farn y gallai hyn fod yn peri mwy o risg i chi.

Ar lefel unigol, mae’n bwysig ystyried faint yr ydych yn ei yfed.  Gofynnwch a yw’n cael effaith negyddol ar eich perthnasoedd, eich iechyd a’ch lles, ac ansawdd eich bywyd.  Os ydyw, efallai yr hoffech ddechrau gwneud rhai dewisiadau iachach am eich defnydd o alcohol.  Rhowch gynnig ar gyfleuster archwilio defnydd alcohol er mwyn darganfod yr hyn y mae’ch arferion yfed yn eu golygu i chi.

A chofiwch, wrth i ni fynd yn hŷn, efallai na fydd modd i ni yfed yr un faint ag yr oeddem yn gallu ei yfed yn y gorffennol.  Gallai hyd yn oed yfed o fewn y canllawiau a argymhellir effeithio’n fwy arnom nag yr ydym yn ei feddwl.

Mae’n rhy hwyr i mi newid

Efallai y byddwch yn synnu clywed bod pobl yn fwy tebygol o wneud newidiadau cadarnhaol wrth iddynt heneiddio.

Yn wir, mae oedolion hŷn sy’n dioddef problemau alcohol ac sy’n ceisio help, yn gwneud yn well nag unrhyw grŵp oedran arall wrth wneud newidiadau cadarnhaol i’w hymddygiad yfed.

Mae goddefiad yn gwella wrth i chi fynd yn hŷn

Yn gyffredinol, mae goddefiad alcohol – sy’n golygu y swm y gallwn ei yfed cyn y bydd yn effeithio arnom – yn lleihau ymhlith pobl hŷn.  Mae hyn o ganlyniad i ostyngiad yn hylif y corff a’r cynnydd ym mloneg y corff.  Felly, mae’r Crynodiad Alcohol yn y Gwaed (BAC) yn uwch.  Mae’r crynodiad uwch hwn yn y gwaed yn arwain at sensitifrwydd uwch i alcohol.  Gall hyn olygu eich bod yn fwy tebygol o golli’ch cydbwysedd neu ddrysu.

Mae alcohol yn effeithio ar ddynion a menywod yn yr un ffordd

Waeth beth fo’ch oedran, mae menywod yn fwy tueddol o deimlo effeithiau alcohol, ac fe allai’r gwahaniaeth hwn fod yn fwy amlwg ymhlith menywod hŷn.  Ar gyfartaledd, mae gan fenywod gyrff llai o faint, canran uwch o floneg corff ac o ganlyniad, byddant yn dadelfennu alcohol yn arafach na dynion.

Mae alcohol yn fy helpu i gysgu

Mae nifer o bobl o’r farn bod cael diod gyda’r hwyr yn eu helpu i gysgu.

Efallai ei bod yn teimlo fel pe baech wedi cwympo i gysgu’n gyflymach, ond gall diod neu ddau hyd yn oed amharu ar y broses gysgu arferol.

Mae cwsg dwfn yn bwysig iawn er mwyn i’n corff adfer ei hun, ond mae yfed yn amharu ar ein ‘cwsg dwfn’ ac ni fydd yn para mor hir wrth i effaith yr alcohol wanhau.

Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y byddwch yn teimlo’n fwy blinedig ar ôl dihuno neu’n waeth fyth, y byddwch yn dihuno ganol nos a bydd eich meddwl yn effro iawn.

Pan fyddwch yn yfed mwy nag y byddwch yn ei yfed fel arfer, efallai y bydd yn rhaid i chi godi yn ystod y nos i fynd i’r toiled.  Gan bod alcohol yn ddiwretig, bydd eich corff yn colli hylif ychwanegol ar ffurf chwys hefyd, a fydd yn peri i chi ddadhydradu.  Yn ogystal, pan fyddwch yn yfed, bydd eich cyhyrau’n ymlacio, a fydd yn peri i chi chwyrnu’n fwy swnllyd.

Mae alcohol yn fy nghadw i’n gynnes ac yn glyd

Mae alcohol yn peri i waed godi i’r wyneb.  Yna bydd eich ymennydd yn dehongli ac yn cyfleu hwn i chi fel gwres.  O ganlyniad, mae hyn yn golygu na fydd modd i chi deimlo’r oerfel efallai.  Gall hyn eich rhoi mewn perygl o ddioddef hypothermia.

Gall hyn beri pryder arbennig os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod yn ei chael hi’n anodd gwresogi eich cartref yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Rydw i’n gwybod pryd y bydd hi’n ddiogel i mi yrru

Efallai ei bod yn teimlo fel pe baech yn gwybod pryd y mae hi’n ddiogel i chi yrru – yn enwedig os ydych chi wedi tyfu i fyny ymhlith agweddau cymysg tuag at gyfreithiau yfed a gyrru, a ddaeth i rym ym 1967.  Fodd bynnag, caiff nifer o’r swyddogaethau y byddwn yn dibynnu arnynt i yrru’n ddiogel eu heffeithio pan fyddwn yn yfed alcohol, er enghraifft:

  • mae’r ymennydd yn cymryd mwy o amser i gael negeseuon o’r llygad
  • mae’n anoddach prosesu gwybodaeth
  • gwelir oedi yn y cyfarwyddiadau i gyhyrau’r corff, gan arwain at adweithiau arafach
  • mae’r risg yn cynyddu wrth i ni heneiddio gan bod ein cyrff yn llai abl i brosesu alcohol