Beth yw effeithiau yfed gormod?

Ac eithrio’r effeithiau amlwg o deimlo’n feddw, mae alcohol yn cael nifer fawr o effeithiau ar eich corff a’ch meddwl.  Mae’r rhain yn amrywio o un unigolyn i’r llall, ac mae nifer o ffactorau yn gallu effeithio arnynt, megis oedran, rhyw a phwysau.  Mae cyrff menywod yn cynnwys mwy o floneg a llai o gyhyr, felly ni fyddant yn amsugno alcohol mor gyflym ag y bydd dynion yn ei amsugno, ac maent yn fwy tebygol o deimlo effeithiau alcohol yn gyflymach ac am gyfnod hwy.

Wrth i ni fynd yn hŷn, nid yw’n cyrff yn gallu dadelfennu a chael gwared ar alcohol o’r corff gystal – felly rydym yn debygol deimlo effeithiau alcohol yn gryfach ac am gyfnod hwy.  Gall hyn arwain at risgiau megis cwympo a theimlo’n ddryslyd.

Gall yfed gormod beri problemau eraill hefyd fel colli cof, anawsterau cysgu, problemau ar y stumog, pwysedd gwaed uchel, a lefelau egni isel.