Cyfarfodydd Cymorth gan Gymheiriaid

Beth yw Cymorth gan Gymheiriaid?

Rydym yn darparu cymorth gan gymheiriaid trwy gyfrwng cyfarfodydd Partneriaeth Cydgymorth (PC).  Caiff y cyfarfodydd eu hwyluso gan ein tîm sydd wedi cael eu hyfforddi i helpu pobl i gynorthwyo’i gilydd fel rhan o grŵp.

Fel arfer, cynhelir ein cyfarfodydd PC mewn lleoliad cymunedol lleol ac mae’r pwyslais ar feithrin ymddiriedaeth a parchu ei gilydd ymhlith aelodau’r grŵp.

Bydd y cyfarfodydd yn para 90 munud, gan gychwyn gyda sesiwn “mewngofnodi” fel bod pawb yn cael y cyfle i sôn am eu hwythnos mewn perthynas â’u defnydd o alcohol a’u bywyd yn gyffredinol.

Beth ddylech chi ei ddisgwyl?

Gall grwpiau fod yn fawr neu’n fach, gan ddibynnu ar y galw, ond mae pob un ohonynt yn rhannu’r un nod, sef ceisio helpu pobl i ddarganfod ffyrdd o yfed llai.

Yn ystod pob cyfarfod, bydd y grŵp yn penderfynu ar broblem neu fater yr hoffent fynd i’r afael ag ef ar y cyd.  Efallai bod aelod o’r grŵp yn cael anawsterau gyda pherthynas, neu efallai eu bod yn yfed alcohol er mwyn ymdopi ag unigrwydd ac arwahanrwydd.

Mae gan yr hwylusydd dechnegau amrywiol sydd ar gael iddynt, ac sy’n seiliedig ar therapïau y profwyd eu bod wedi helpu pobl i wneud newidiadau i’w ffordd o fyw.

Efallai y bydd un o’n gwirfoddolwyr sy’n cynorthwyo rhaglen Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynorthwyo’r hwylusydd, ac ar ôl iddynt gael eu hyfforddi, bydd nifer o gyfarfodydd PC yn datblygu i fod yn gyfarfodydd dan arweiniad gwirfoddolwyr yn llwyr.

Mae’r cyfarfodydd yn cynnwys egwyl te/coffi, felly mae cyfle i bobl ddod i adnabod ei gilydd yn well.  Mae cyfranogwyr yn dweud eu bod yn cael ymdeimlad o ryddhad oherwydd eu bod yn gallu siarad am eu harferion yfed, ond nad hynny yw prif ffocws y drafodaeth.

A bydd nifer o bobl yn dychwelyd dro ar ôl tro i fwynhau’r cymorth caredig a gynigir, heb i unrhyw un eu barnu.

Bu ein gwirfoddolwr, Willie, a’n gweithiwr Cymorth ac Ymgysylltu Uniongyrchol, Mark, yn siarad gyda ni am yr hyn y mae cymorth gan gymheiriaid yn ei olygu iddyn nhw…