Arsylwadau ynghylch Cymorth gan Gymheiriaid o fewn Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda

Posted 16.01.2019

Roedd pob cyfarfod o’n Partneriaeth Cymorth ar y Cyd (MAP) yn cychwyn gydag ystafell wag.  Byddem yn dewis lle ac yn cwrdd yno ar yr un amser bob wythnos.  Byddai rhai cyfarfodydd yn cymryd mwy o amser nag eraill i ennill eu plwyf.  Roedd pob un ohonynt yn dibynnu ar ddewrder pobl yn cerdded trwy’r drws, ar adeg pan fyddent yn teimlo’n fwy agored i niwed neu’n fwy bregus nag yr oeddent erioed wedi’i deimlo o’r blaen.  Bu pob unigolyn sy’n mynychu ein cyfarfodydd yn ddigon dewr i ddod i rywle nad oeddent fyth wedi bod iddo o’r blaen, cerdded i mewn i ystafell yn llawn dieithriaid a siarad mewn ffordd onest ac agored am eu defnydd o alcohol.

Caiff ein cyfarfodydd eu hwyluso a’u strwythuro ac maent yn canolbwyntio ar adfer.  O fewn y strwythur hwnnw, ceir cydnabyddiaeth o’r ffaith bod taith adfer pob unigolyn yn unigryw ac yn unigol iddyn nhw.  Mae hyn yn caniatáu i ni fodloni anghenion ystod eang o bobl a dwyn pobl sydd â gwahanol brofiadau ynghyd.

Lle diogel a chyfrinachol

Mae cyfarfodydd Cymorth ar y Cyd yn fannau diogel a chyfrinachol sy’n caniatáu i aelodau’r grŵp gynorthwyo’i gilydd trwy gyfrwng profiad a rennir.  Mae gwybodaeth, profiad a dealltwriaeth pob unigolyn sy’n mynychu yn cynnig sylfaen ar gyfer pob un o’n grwpiau.

Mae’n cyfarfodydd ar gyfer pobl o oed penodol ac maent yn ymwneud ag alcohol yn benodol.  Mae pobl wedi dweud bod hyn wedi peri iddynt deimlo’n fwy cyffyrddus wrth iddynt fynychu y tro cyntaf, gan wybod bod y grŵp yn cynnwys pobl yr un oed â nhw sydd wedi cael profiadau ac anawsterau tebyg gyda’u defnydd o alcohol.

Yr adborth cyffredin y byddaf yn ei gael gan bobl ar ôl iddynt fynychu grŵp am y tro cyntaf yw “roeddwn i’n credu taw dim ond fi oedd fel hyn”.  Rydw i wedi gweld nifer o bobl yn eu dagrau wrth iddynt sylweddoli nad ydynt ar eu pen eu hunain mwyach.  Mae’n ymddangos bod hyn yn rhoi gobaith i bobl ac yn aml, mae’n newid y ffordd y maent yn ystyried eu potensial nhw a’u hadferiad nhw.

Newidiadau bywyd

Gan bod ein grwpiau ar gyfer pobl sy’n 50 oed ac yn hŷn, mae wastad cryn dipyn o empathi a dealltwriaeth yn yr ystafell pan fydd y drafodaeth yn ystyried y newidiadau bywyd amrywiol y bydd oedolion hŷn yn eu hwynebu.  Mae ysgaru, profedigaeth, ymddeol, colli gwaith, salwch a phoen cronig yn rhai o’r materion sy’n codi yn rheolaidd.  Byddwn yn aml yn trafod sut y mae Cymorth ar y Cyd yn blatfform er mwyn trafod y materion hyn sy’n ymwneud ag oedran gyda phobl sydd wedi cael profiad ohonynt.  Yn aml, bydd pobl yn dweud wrthym bod alcohol wedi bod yn fecanwaith ymdopi iddynt yn ystod y cyfnodau anodd hyn.

Trwy gyfuniad o drafodaeth grŵp a thrwy fabwysiadu Dull Ymddygiadol Gwybyddol, ein nod yw helpu pobl i ddarganfod strategaethau ymdopi amgen y gallant eu defnyddio er mwyn eu helpu i gyflawni eu nodau adfer.

Mae rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad rhwng cymheiriaid yn sicrhau bod Cymorth ar y Cyd yn offeryn pwerus wrth frwydro yn erbyn stigma pobl hŷn a phroblemau alcohol.  Mae’n bwerus iawn clywed oedolion hŷn yn trafod eu defnydd o alcohol mewn ffordd agored a gonest ac mae er clod yr unigolion sy’n mynychu ein cyfarfodydd eu bod wedi creu “lle diogel” i roi sylw i’r broblem y mae’n aml yn broblem gudd, sef bod oedolion hŷn mewn perygl o ddioddef niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol.  Mae aelodau ein grŵp yn aml yn herio’r syniad bod rhywun yn gallu bod yn “rhy hen i newid” neu y dylai pobl deimlo cywilydd wrth ofyn am help neu geisio triniaeth.

Mae’n cyfarfodydd yn deyrnged wych i’r cymorth un-i-un yr ydym yn ei gynnig, yn ogystal â bod yn ffordd wych i bobl gadw mewn cysylltiad â’r gwasanaeth ar ôl i’w cymorth un-i-un ddod i ben.

Gall ein cyfarfodydd gynorthwyo a grymuso pobl i feddu ar y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i fod yn gyfrifol am eu hadferiad eu hunain.

Canlyniadau cyffredin yr ydym yn eu gweld ar gyfer y bobl sy’n mynychu ein grwpiau:

  • Lefelau lles uwch
  • Mwy o Gyswllt gyda gweithgareddau ystyrlon – fel enghraifft, ffurfiwyd ein grŵp Cyd-Gynhyrchu gan bobl a oedd wedi mynychu MAP ac yr oeddent yn dymuno ymwneud yn fwy â’r gwasanaeth a helpu eraill
  • Mwy o ymdeimlad o bwrpas
  • Rhwydwaith cymorth cymdeithasol gwell.
  • Mae pobl yn aml yn cyflawni eu nodau, boed hynny’n lleihau niwed neu’n ymwrthod dros y tymor hir

Isod, gweler ychydig adborth gan rai o’r bobl sy’n mynychu ein grwpiau yn rheolaidd.  Dywedais wrthych fy mod yn “ysgrifennu rhywbeth i’w gynnwys ar y wefan efallai” a’m bod yn chwilio am ychydig adborth neu farn am MAP oherwydd y bydden nhw yn ei gyfleu yn well na mi.  Dyma’r hyn a ddywedont.

“Rydw i’n fyw o hyd.  Heb y cyfarfodydd, nid ydw i’n gwybod a fyddwn i wedi goroesi.  Nid ydw i’n gwybod beth fyddai wedi digwydd.  Cymryd rhan yn Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yw’r peth gorau sydd wedi digwydd i mi erioed.” Willie McGarril

“Pan fynychais y tro cyntaf, roeddwn yn bryderus ac yn raddol, deuthum allan o’m cragen…dechreuais siarad.  Bellach, rydw i’n mynychu ddwywaith yr wythnos.  Mae wedi fy helpu gyda fy adferiad, rydw i’n teimlo ei fod wedi fy helpu i ddychwelyd i dir y byw.  Rydw i’n cymryd rhan mewn cymaint o bethau nawr.  Ni fyddwn i wedi gwneud unrhyw rai o’r pethau hyn y llynedd.  Rydw i’n llawer mwy hyderus.” Carol Watson

“Mae’r cyfarfodydd wedi bod yn rhan enfawr o’m hadferiad, maen nhw’n wych.  Rydw i’n gwirfoddoli nawr ac yn helpu i’w hwyluso.” Willie McCarthy

“Mae’n cynnig ffocws i mi yn fy mywyd ac mae’n rhoi hwb i’m hyder.  Rydw i wedi gwneud ffrindiau a dysgu llawer iawn, mae’n wych.  Mae wedi golygu nad wyf yn unig mwyach ac yn dymuno yfed.  Mae’r grŵp yn teimlo fel teulu.  Mae mor gefnogol” Catherine Kelly

Mae’n holl gyfarfodydd Partneriaeth Cymorth ar y Cyd (MAP) yn llawn pobl anhygoel fel Willie, Carol, Willie a Cathy.