Ble'r ydym yn gweithio

Cawn ein cyllido i ddarparu gwasanaethau mewn pum lleoliad Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda:

Gyda chymorth sefydliadau lleol a’n tîm o wirfoddolwyr, mae rhaglen Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynnig:

 • gweithdai ymwybyddiaeth a stondinau gwybodaeth ynghylch alcohol a heneiddio
 • gweithgareddau cymdeithasol, ymgysylltu cymunedol a chyfleoedd gwirfoddoli
 • hyfforddiant er mwyn cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol a sefydliadau cymunedol i adnabod unigolion y gallai fod angen help arnynt oherwydd eu harferion yfed, ac ymateb iddynt
 • cyfarfodydd grŵp sy’n eich helpu i ymdopi’n well a lle y gallwch gael cymorth gan bobl arall mewn sefyllfaoedd tebyg
 • ymweliadau cartref a chyngor a chymorth un-i-un i unigolion a’u teuluoedd y gallent fod yn cael anawsterau oherwydd eu defnydd o alcohol
 • mae’n gwefan yn darparu cyngor a gwybodaeth ynghylch sut i wneud dewisiadau iachach am eich arferion yfed, os nad ydych yn byw yn un o’r ardaloedd a enwyd uchod
 • cyngor defnyddiol am yr hyn y gallwch chi ei wneud i helpu os ydych yn pryderu am rywun arall

Cwm Taf

Helpu pobl yng Nghwm Taf i wneud dewisiadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn.  Os ydych yn byw yn Nghwm Taf ac os ydych dros 50 oed, gallwn gynnig:

 • cymorth a chyngor cyfrinachol ac am ddim i chi, eich teulu neu i unrhyw un sy’n pryderu am y ffordd y mae alcohol yn effeithio arnynt
 • cyngor a chymorth yn eich cymuned, gan gynnwys ymweliadau â’ch cartref
 • cyfleoedd cymdeithasol a gweithgareddau lleol am ddim er mwyn cyfarfod pobl newydd, neu feithrin sgiliau
 • hyfforddiant am ddim ynghylch cychwyn y sgwrs, adnabod ac ymateb, ac effaith alcohol wrth i ni fynd yn hŷn
 • sesiynau ymwybyddiaeth o alcohol am ddim i gyflogwyr a mudiadau lleol

Ffoniwch ni heddiw ar 0800 161 5780

wales@drinkwiseagewell.org.uk

0800 161 5780

Llawr Cyntaf ac Ail Lawr
35 Stryd Taf
Pontypridd
CF37 4TR