Am Yfed Doeth Heneiddio'n Dda

Nod Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yw helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu harferion yfed

I nifer o bobl, mae alcohol yn gallu cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau, gan gynnwys peri iddynt ymlacio yn fwy a theimlo’n fwy cymdeithasol. Bydd nifer ohonom yn mwynhau alcohol wrth i ni fynd yn hŷn, heb brofi llawer o’r effeithiau negyddol. Rydym yn byw am gyfnod hwy, a bydd nifer ohonom yn mwynhau bywydau annibynnol ag egniol pan fydd oed mawr arnom. Mae ymchwil yn awgrymu bod pobl yn dechrau teimlo’n gynyddol hapusach ar ôl iddynt gyrraedd 50 oed.

Fodd bynnag, i rai pobl, wrth iddynt fynd yn hŷn, gall alcohol ddechrau cael effaith fwy negyddol. Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf, rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y niwed y mae alcohol yn ei achosi ymhlith pobl hŷn.

 

YR HYN A WNAWN

Mae Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn darparu gwybodaeth am alcohol ac ynghylch heneiddio er mwyn caniatáu i chi wneud dewisiadau gwybodus ynghylch yfed alcohol. Rydym yn darparu gwybodaeth am ganllawiau sy’n sôn am unedau alcohol, cyngor er mwyn yfed llai a ble a sut i gael help os byddwch ei angen

Yn ogystal, mae Yfed yn Gall, Heneiddio’n Dda yn cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a sefydliadau cymunedol, i adnabod ac i ymateb i arferion yfed peryglus ymhlith pobl dros 50 oed