Am Yfed Doeth, Heneiddio'n Dda

Mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am eu harferion yfed wrth iddynt fynd yn hŷn.

I nifer o bobl, gall alcohol gael effaith gadarnhaol ar eu bywydau, gan gynnwys y ffaith eu bod yn cymdeithasu ac yn ymlacio mwy.  Bydd nifer ohonom yn mwynhau alcohol wrth i ni fynd yn hŷn ac efallai na fyddwn fyth yn profi’r effeithiau negyddol.

Fel cymdeithas, rydym yn byw yn hirach a bydd nifer ohonom yn mwynhau bywydau annibynnol ac egnïol nes y byddwn yn hen iawn.  Mae ymchwil hyd yn oed yn awgrymu bod pobl yn dechrau teimlo’n gynyddol hapusach ar ôl iddynt gyrraedd 50 oed.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir i bawb, ac i rai pobl, gall alcohol ddechrau cael effeithiau negyddol wrth iddynt fynd yn hŷn.  Dros y deng mlynedd ddiwethaf, rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y niwed y mae alcohol yn ei achosi i bobl hŷn.

Felly, beth ydym yn ei wneud?

Mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn darparu gwybodaeth am alcohol a heneiddio er mwyn caniatáu i chi wneud dewisiadau gwybodus am eich defnydd o alcohol.  Rydym yn darparu gwybodaeth am ganllawiau unedau alcohol, yn rhoi cyngor ynghylch sut i yfed llai o alcohol a ble a sut i gael help os bydd angen i chi ei gael.

Yn ogystal, mae Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda yn cynorthwyo darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol a sefydliadau cymunedol i adnabod ac ymateb i arferion yfed peryglus ymhlith pobl dros 50 oed.

Darparir rhaglen Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda trwy gyfrwng dull gweithredu integredig ar draws pedwar maes gwaith allweddol.

 • Rydym yn codi ymwybyddiaeth ac yn newid agweddau. Mae’n tîm atal ac ymgyrchu yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth a newid agweddau ynghylch yfed alcohol a heneiddio ar draws ein cymunedau ac yn y gweithle.
 • Rydym yn cynyddu cydnerthedd. Mae’r oedolion hŷn hynny sy’n yfed mwy yn disgrifio ymdeimlad o unigrwydd a cholli pwrpas.  Dyma’r rheswm pam nad yw’n gwaith yn canolbwyntio ar bobl sy’n yfed yn unig.  Mae’n targedu’r rhai sydd mewn perygl o ganlyniad i newidiadau bywyd allweddol megis profedigaeth neu ymddeol a’r rhai sy’n ceisio cynnal eu hadferiad ar ôl defnyddio alcohol.
 • Rydym yn cynnig hyfforddiant a gweithgarwch datblygu sgiliau. Cynlluniwyd ein cyrsiau hyfforddiant am ddim i helpu pobl sy’n gweithio yn ein cymunedau i allu adnabod achosion o bobl dros 50 oed y mae eu harferion yfed yn peri problem, gan ymateb iddynt.
 • Rydym yn cynnig cymorth i unigolion, grwpiau a theuluoedd. Mae’n tîm cymorth ac ymgysylltu uniongyrchol yn cynnig cymorth un-i-un, ymweliadau â’r cartref, cyfarfodydd Partneriaeth Cymorth Cydfuddiannol a chymorth i deuluoedd.
 • Ein Partneriaid

  Mae Yfed Doeth, Heneiddio'n Dda yn cynnwys chwe phartner strategol. Addaction yw'r partner arweiniol, a gydag Addiction NI ac Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DACW).

  Read more
 • Ein Straeon
  Read more
 • Ble'r ydym yn gweithio

  Rydym yn cael ein hariannu i ddarparu gwasanaethau Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda mewn pum ardal. Glasgow, Sheffield, Cwm Taf, Dyfnaint ac ardal Ymddiriedolaeth y Gorllewin yng Ngogledd Iwerddon.

  Read more
 • Gweithiwch Gyda Ni

  Nod Yfed yn Gall, Heneiddio'n Dda yw sicrhau bod pobl 50 oed a throsodd a'u cymunedau yn rhan o'r datrysiad wrth leihau effaith alcohol.

  Read more
 • Cyfleoedd

  Ymunwch â thîm Yfed yn Ddoeth, Heneiddio'n Dda – gweld manylion ein swyddi gwag a'r cyfleoedd eraill sydd ar gael ar hyn o bryd.

  Read more